1. ×

  Do you want to link to this External Site and leave Amgen.com?

  YOU ARE NOW LEAVING AMGEN'S WEB SITE. Amgen takes no responsibility for, and exercises no control over, the organizations, views, or accuracy of the information contained on this server or site.

  ×

  Do you want to link to this External Site and leave Amgen.com?

  YOU ARE NOW LEAVING AMGEN'S WEB SITE. Amgen takes no responsibility for, and exercises no control over, the organizations, views, or accuracy of the information contained on this server or site.

  ×

  Do you want to link to this External Site and leave Amgen.com?

  YOU ARE NOW LEAVING AMGEN'S WEB SITE. Amgen takes no responsibility for, and exercises no control over, the organizations, views, or accuracy of the information contained on this server or site.

  ×

  Do you want to link to this External Site and leave Amgen.com?

  YOU ARE NOW LEAVING AMGEN'S WEB SITE. Amgen takes no responsibility for, and exercises no control over, the organizations, views, or accuracy of the information contained on this server or site.

  ×

   

  Amgen Binding Corporate Rules

  Amgen Binding Corporate Rules (BCRs) are internal rules that Amgen implemented to allow compliant transfers of personal data within the Amgen group in accordance with the EU Directive. 

  In June 2016, Amgen BCRs were approved by the EEA Data Protection Authorities (DPAs) led by the CNIL, the French DPA, after Amgen demonstrated that it had adequate processes and safeguards in place  protecting personal data throughout the organization.

  Amgen entities, regardless of their location in the world, are committed to protecting all personal data entrusted to Amgen by any individual (e.g. Amgen's employees, healthcare professionals, clinical trial participants, patients, individual vendors, web users).

  Amgen BCRs play an important role in enabling Amgen to conduct business ethically and ensuring compliance with the relevant laws and regulations while supporting Amgen's mission to serve patients.  

  To read our Binding Corporate Rules, please click below.


  Complaint

  If you believe that your personal information has been processed in violation of the BCRs, please:

  • File a complaint with the Amgen Privacy office by sending an email to: privacyoffice@amgen.com (We will investigate your complaint according to our internal complaint mechanism described in our BCRs); and/or
  • Lodge a complaint with the data protection authority or with the courts located in the regulated country where your personal information was collected.

  Závazná podniková pravidla spole?nosti Amgen (Binding Corporate Rules, BCR) jsou interní pravidla, která spole?nost Amgen zavedla, aby zajistila p?edávání osobních údaj? v rámci skupiny Amgen v souladu se směrnicí EU. V ?ervnu 2016 byla tato pravidla schválena orgány EHP pro ochranu osobních údaj? pod vedením francouzského orgánu pro ochranu osobních údaj? CNIL poté, co spole?nost Amgen prokázala, ?e uplatňuje dostate?né postupy a záruky, které chrání osobní údaje v celé organizaci. Subjekty spole?nosti Amgen bez ohledu na to, v které zemi se nacházejí, jsou povinny chránit všechny osobní údaje, které spole?nost Amgen získá od jakékoli osoby (nap?. od svých zaměstnanc?, zdravotnických pracovník?, ú?astník? klinických hodnocení, pacient?, jednotlivých prodejc? nebo u?ivatel? webu).

  Tato závazná podniková pravidla hrají d?le?itou roli v tom, ?e umo?ňují spole?nosti Amgen dodr?ovat etické normy p?i podnikání, zajiš?ují dodr?ování p?íslušných právních p?edpis? a sou?asně podporují její poslání slou?it pacient?m. Chcete-li si p?e?íst naše závazná podniková pravidla, klikněte ní?e.


  Stí?nosti

  Pokud se domníváte, ?e vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu se závaznými podnikovými pravidly, máte tyto mo?nosti:

  • Zaslat oddělení spole?nosti Amgen pro ochranu osobních údaj? stí?nost na e-mailovou adresu privacyoffice@amgen.com (vaši stí?nost prošet?íme na základě interních mechanism? pro vy?izování stí?ností popsaných v našich závazných podnikových pravidlech).
  • Podat stí?nost u p?íslušného ú?adu pro ochranu osobních údaj? nebo u soudu v zemi, na kterou se pravidla vztahují a ve které byly vaše osobní údaje získány.

   

  Záväzné podnikové pravidlá (BCR) spolo?nosti Amgen sú zavedené interné pravidlá, ktoré umo?ňujú prevody osobných údajov v rámci skupiny Amgen v súlade so smernicou EÚ.

  V júni 2016 úrady pre ochranu údajov EHP prijali pravidlá BCR spolo?nosti Amgen na ?ele s francúzskym úradom DPA po tom, ako spolo?nos? Amgen preukázala, ?e má zavedené primerané postupy a bezpe?nostné prvky na ochranu osobných údajov v rámci celej organizácie.

  Subjekty spolo?nosti Amgen bez oh?adu na ich miesto na svete sú zaviazané chráni? všetky osobné údaje, ktoré zverili spolo?nosti Amgen jednotlivci (napr. zamestnanci spolo?nosti Amgen, zdravotnícki pracovníci, ú?astníci klinických skúšaní, pacienti, jednotliví predajcovia, weboví pou?ívatelia).

  Pravidlá BCR majú dôle?itú úlohu v tom, ?e umo?ňujú spolo?nosti Amgen podnika? eticky a zais?ova? dodr?iavanie príslušných právnych predpisov a nariadení a zároveň podporujú poslanie spolo?nosti Amgen slú?i? pacientom. Ak si chcete pre?íta? záväzné podnikové pravidlá, kliknite ?alej.


  S?a?nos?

  Ak sa domnievate, ?e vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s pravidlami BCR:

  • predlo?te s?a?nos? úradu pre ochranu údajov spolo?nosti Amgen zaslaním e-mailu na adresu: privacyoffice@amgen.com (vašu s?a?nos? vyšetríme pod?a nášho interného mechanizmu pre s?a?nosti, ktorý je opísaný v našich pravidlách BCR) a/alebo:
  • podajte s?a?nos? úradu pre ochranu údajov alebo súdom nachádzajúcim sa v regulovanej krajine, kde sa vaše osobné údaje zhroma??ujú.
  ×
  黄三级100种中国免费